Το Κ.Η.Φ.Α.Π. «Η Μεγαλόχαρη» λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Η.Φ.Α.Π.) «Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη», ανακοινώνει ότι κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας συνεντεύξεων των ατόμων που υπέβαλαν αίτηση για την πλήρωση της θέσης

ΠΕ ή ΤΕ Εργοθεραπευτών  ή ΔΕ Βοηθών εργοθεραπείας 

εκπονήθηκε ο πίνακας επιλογής προσωπικού και καλεί τον πρώτο σε σειρά κατάταξης όπως προσέλθει την Τρίτη 01 Αυγούστου 2023 και ώρα 07:30 στο (Κ.Η.Φ.Α.Π.) «Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ» για ανάληψη καθηκόντων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Αρ. Πρ. 030-28.06.23) ΠΕ ή ΤΕ Εργοθεραπευτών  ή ΔΕ Βοηθών εργοθεραπείας

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στον πίνακα δεν εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των αιτούντων. Αντί αυτών εμφανίζονται οι αριθμοί πρωτοκόλλησης της αίτησης που έχουν δοθεί στους αιτούντες από το Κ.Η.Φ.Α.Π. Μεγαλόχαρη.