Το Κ.Η.Φ.Α.Π. «Η Μεγαλόχαρη» λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Η.Φ.Α.Π.) «Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη», ανακοινώνει οτι κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας συνεντεύξεων των ατόμων που υπέβαλαν αίτηση για την πλήρωση της θέσης

ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικών Λειτουργών) μία (1) θέση

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου, εκπονήθηκε ο πίνακας επιλογής προσωπικού και καλεί τον πρώτο σε σειρά κατάταξης όπως προσέλθει την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 και ώρα 09:00 στο (Κ.Η.Φ.Α.Π.) «Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ» για ανάληψη καθηκόντων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Αρ. Πρ. 43-14.5.18) ΚΛ

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στον πίνακα δεν εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των αιτούντων. Αντί αυτών εμφανίζονται οι αριθμοί πρωτοκόλλησης της αίτησης που έχουν δοθεί στους αιτούντες από το Κ.Η.Φ.Α.Π. Μεγαλόχαρη.