Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας απαιτούμενου εξοπλισμού

για την ενίσχυση του ΚΔΗΦΑμεΑ “ΚΗΦΑΠ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ” – Προμήθεια Οχήματος»

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες