Σύμφωνα με τη με Α.Π. Δ11/Φ.29/Γ.Π.οικ.19881/691 Εγκύκλιο της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: Ε8Π546ΜΤΛΚ-ΛΗΧ) και την απόφαση του υπ΄ αριθμ. 1/25.05.2020 (Αρ.Πρακτ.19) θέματος του Δ.Σ. του Κ.Η.Φ.Α.Π. Μεγαλόχαρη, η επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών και θεραπευτικών προγραμμάτων του Κ.Η.Φ.Α.Π. για τους ωφελούμενους ορίστηκε για τη Δευτέρα 01 Ιουνίου 2020.
Ετοιμάσαμε τους χώρους και οργανώσαμε το πρόγραμμα προκειμένου να είμαστε σύμφωνοι με όλα τα μέτρα ασφάλειας, προστασίας και υγιεινής που αναφέρονται στην Εγκύκλιο.
Σε αυτή την προσπάθεια είχαμε την πολύτιμη βοήθεια από πληθώρα επιχειρήσεων και φορέων της πόλης μας, οι οποίοι, είτε μας προμήθευσαν δωρεάν είδη καθαρισμού, προστασίας και υγιεινής, είτε παρείχαν δωρεάν εργασίες συντήρησης, καθαρισμού, απεντόμωσης και απολύμανσης. Τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για την άμεση ανταπόκριση και τη χορηγία όλων των απαραίτητων για την ασφαλή επιστροφή των ωφελουμένων μας.