Κατόπιν εξέτασης/ελέγχου των αιτήσεων από την σχετική Επιτροπή, εκπονήθηκε ο σχετικός πίνακας δυνητικών συμμετεχόντων των οποίων οι αιτήσεις κρίθηκαν ως πλήρεις (πληρότητα δικαιολογητικών και στοιχείων της αίτησης) και επομένως γίνονται δεκτές από την Επιτροπή.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 2021 με ΑΡ.ΠΡΩΤ.

Οι ωφελούμενοι είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του ανωτέρου πίνακα εντός τριών (3) ημερών από τη γνωστοποίηση του, στο Κ.Η.Φ.Α.Π. Μεγαλόχαρη έως την Κυριακή 07/11/2021, ιδιοχείρως (Κ. Μάνου 50, Πελεκαπίνα) ή με φαξ στο 2821054717 ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο megalochari@gmail.com. Ενστάσεις που θα υποβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των ενστάσεων, θα αναρτηθεί ο Οριστικός Πινάκας Κατάταξης των ωφελουμένων και επιλαχόντων στις 08/11/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.kifap.com

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στον πίνακα δεν εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των αιτούντων. Αντί αυτών εμφανίζονται οι αριθμοί πρωτοκόλλησης της αίτησης που έχουν δοθεί στους αιτούντες από το Κ.Η.Φ.Α.Π. Μεγαλόχαρη.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 2021 με ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 2021