Κατόπιν εξέτασης/ελέγχου των αιτήσεων από την σχετική Επιτροπή, εκπονήθηκε ο σχετικός πίνακας δυνητικών συμμετεχόντων των οποίων οι αιτήσεις κρίθηκαν ως πλήρεις (πληρότητα δικαιολογητικών και στοιχείων της αίτησης) και επομένως γίνονται δεκτές από την Επιτροπή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι ωφελούμενοι είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του ανωτέρου πίνακα εντός τριών (3) ημερών από τη γνωστοποίηση του, στο Κ.Η.Φ.Α.Π. Μεγαλόχαρη έως την Πέμπτη 26/01/2017 και ώρα 14:00, ιδιοχείρως (Κ. Μάνου 50, Πελεκαπίνα) ή με φαξ στο 2821054717. Ενστάσεις που θα υποβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των ενστάσεων, θα αναρτηθεί ο Οριστικός Πινάκας Κατάταξης των ωφελουμένων και επιλαχόντων στις 27/01/2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.kifap.com

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στον πίνακα δεν εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των αιτούντων. Αντί αυτών εμφανίζονται οι αριθμοί πρωτοκόλλησης της αίτησης που έχουν δοθεί στους αιτούντες από το Κ.Η.Φ.Α.Π. Μεγαλόχαρη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ