ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. ΠΡ. 145/29-11-2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Κ.Η.Φ.Α.Π. «Η Μεγαλόχαρη» λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Η.Φ.Α.Π.) «Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη», προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης ως κατωτέρω:

ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικών Λειτουργών) μία (1) θέση

και καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους, εφόσον κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021.

Πληροφορίες: 2821054717, e-mail: megalochari@gmail.com

Αναλυτική προκήρυξη Κ.Λ. (Αρ. Πρ. 145-29.11.21)

Αίτηση – Υπευθυνη Δήλωση πρόσληψης 2021

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ., Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ