Το Κ.Η.Φ.Α.Π. «Η Μεγαλόχαρη» λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Η.Φ.Α.Π.) «Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη», προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου μερικής απασχόλησης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ως κατωτέρω:

ΠΕ Ψυχολόγων μία (1) θέση

και καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους, εφόσον κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019.

Πληροφορίες: 2821054717, e-mail: megalochari@gmail.com

Αναλυτική προκήρυξη ψυχολόγων (Αρ. Πρ. 66-11.09.19)

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση πρόσληψης 2019

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ., Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΙΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ