Το Κ.Η.Φ.Α.Π. «Η Μεγαλόχαρη» λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Η.Φ.Α.Π.) «Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη», προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης ως κατωτέρω:

ΠΕ Λογοπεδικών ή ΤΕ Λογοθεραπευτών μία (1) θέση

ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικών Λειτουργών) μία (1) θέση

και καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους, εφόσον κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη Δευτέρα 21 Μαΐου 2018.

Πληροφορίες: 2821054717, e-mail: megalochari@gmail.com

Αναλυτική προκύρηξη λογοθεραπευτη + ΚΛ

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση πρόσληψης