Το Κ.Η.Φ.Α.Π. «Η Μεγαλόχαρη» λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Η.Φ.Α.Π.) «Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη»,

ανακοινώνει

την προκήρυξη (1) μίας θέσης με ειδικότητα: ΤΕ Εργοθεραπευτών

και καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους να υποβάλουν αίτηση μέχρι την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017.

Αναλυτική προκήρυξη

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση πρόσληψης