Με απόφαση του Δ.Σ. καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Προστασίας Αυτιστικών Παιδιών Ν. Χανίων σε Γενική Συνέλευση την 30-06-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στον εξωτερικό χώρο του Κ.Η.Φ.Α.Π. «Μεγαλόχαρη» (Κ. Μάνου 50, Πελεκαπίνα) με θέματα:

  • Απολογισμός πεπραγμένων
  • Οικονομικός απολογισμός
  • Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής
  • Απαλλαγή του Δ.Σ. και Ε.Ε. από διοικητική και διαχειριστική ευθύνη
  • Ανάδειξη εφορευτικής επιτροπής
  • Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής
  • Αρχαιρεσίες για ανάδειξη αντιπροσώπων για ΕΣΑμεΑ και ΠΟΣΓΚΑμεΑ

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. και ψηφοφορίας έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου, τα οποία είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γ.Σ. τη συνδρομή τους.

Αιτήσεις εγγραφής νέων μελών και αιτήσεις υποψηφιότητας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων ΕΣΑμεΑ ή ΠΟΣΓΚΑμεΑ θα γίνονται δεκτές καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) και ώρες 09:00-14:00 στο χώρο του ΚΗΦΑΠ Μεγαλόχαρη (Κ. Μάνου 50, Πελεκαπίνα, τηλ.2821054717) ή ηλεκτρονικά στο megalochari@gmail.com έως και την 28-06-2021.

Η Γ.Σ. θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται το ½ των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας θα συγκληθεί επί των ίδιων θεμάτων την 07-07-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00.

Η πρόεδρος του Δ.Σ., Πετράκη Αγγελική