3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Ως προς τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, αξιολόγησης βιογραφικών και συνεντεύξεων 

Νέα ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. ΠΡ. 023/04-05-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Κ.Η.Φ.Α.Π. «Η Μεγαλόχαρη» λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Η.Φ.Α.Π.) «Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη», προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης προσωπικού με σύναψη σύμβασης έργου ή εξαρτημένης εργασίας ως κατωτέρω:

ΠΕ ή ΤΕ Εργοθεραπευτών  ή ΔΕ Βοηθών εργοθεραπείας

και καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους, εφόσον κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023.

Πληροφορίες: 2821054717, e-mail: megalochari@gmail.com

3η τροπ. Αναλυτική προκήρυξη Εργοθ. και Β. Εργοθ. (Αρ. Πρ. 023-04.05.23)

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση πρόσληψης 2023

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ., Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ