Σύμφωνα με τη με Α.Π. Δ11/Φ.29/Γ.Π.οικ.19881/691 Εγκύκλιο της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: Ε8Π546ΜΤΛΚ-ΛΗΧ) και την απόφαση του υπ΄ αριθμ. 1/25.05.2020 (Αρ.Πρακτ.19) θέματος του Δ.Σ. του Κ.Η.Φ.Α.Π. Μεγαλόχαρη, η επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών και θεραπευτικών προγραμμάτων του Κ.Η.Φ.Α.Π. για τους ωφελούμενους ορίστηκε για τη Δευτέρα 01 Ιουνίου 2020. Ετοιμάσαμε τους χώρους και οργανώσαμε το πρόγραμμα […]